Wezwanie do zapłaty podstawa prawna


Opublikowano: 2019-05-15
Wezwanie do zapłaty podstawa prawna
Podstawę prawną wysłania wezwania do zapłaty faktury określa art. 476 k.c. stanowiący, iż dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W przypadku wierzytelności wynikających z faktur zastosowanie ma pierwsza część artykułu, gdyż na fakturze zwykle oznaczony jest termin płatności do którego powinna zostać zapłacona. Przekroczenie terminu zapłaty faktury powoduje, iż dłużnik znalazł się opóźnieniu i możemy mu naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie od następnego dnia roboczego przypadającego po terminie jej zapłaty. Dzień roboczy oznacza każdy dzień z wyjątkiem świąt państwowych i niedziel.
Art. 476 k.c. Dłużnik pozostający w zwłoce

Prawo nie przewiduje wymogu sporządzenia wezwania do zapłaty na piśmie. Oznacza to, że zdyscyplinować dłużnika można również e-mailem, SMSem czy telefonicznie. Niemniej jednak za zachowaniem formy pisemnej przemawiają względy dowodowe. Dłużnik może bowiem zaprzeczać odbytej rozmowie telefonicznej, natomiast inaczej rzecz będzie się miała jeśli zostanie mu wysłane wezwanie do zapłaty w formie pisemnej i to z potwierdzeniem nadania czy odbioru. Ma to też istotne znaczenie w zakresie dochodzonych odsetek – niekiedy będą one naliczane od daty otrzymania wezwania, którą łatwiej wykazać, gdy dowód znajduje się piśmie.
Wygeneruj wezwanie do zapłaty
Wróć do bloga

Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc