Skuteczne wezwanie z Kancelarii


wezwanie do zapłaty bezkosztowo prawnik
Zależy nam na tym, aby koszty poniesione przez wierzyciela były jak najmniejsze, bowiem zdajemy sobie sprawę, że już ma zaległość finansową, którą chce odzyskać. W naszej ofercie mają Państwo możliwość skorzystania z usługi sporządzenia i nadania wezwania do zapłaty przez Kancelarię za kwotę 99 zł. Kwota ta jest doliczana do kwoty w wezwania. Kwoty zwracane przez dłużników obejmują kwotę wykonanej przez nas usługi, co czyni naszą usługę bezkosztową. Wezwania z naszej Kancelarii są dużo bardziej skuteczniejsze niż sporządzone przez wierzycieli. Mamy większą szanse na odzyskanie należności oraz odbywa się to zwykle w dużo szybszym czasie aniżeli czas poświęcony przez wierzyciela. Dodatkowo w ramach Kancelarii, mamy możliwość przy spełnieniu określonych prawem wymogów, naliczyć dodatkowe 40 euro odsetek na rzecz wierzyciela.

wezwanie do zapłaty bezkosztowo prawnik

Najczęściej zadawane pytania


Jak skorzystać z usułgi Wezwanie 99 zł?

 1. Wykonaj przelew na następujący rachunek bankowy:

  Kancelaria Online
  ul. Świeża 56, 54-060 Wrocław NIP: 8322017588
  rachunek: 37 1050 1575 1000 0092 5876 9844 (ING Bank S.A.)
  kwota: 99.00 zł
  tytuł: opłata za sporządzenie wezwania w imieniu NazwaWierzciela przeciwko NazwaDłużnika

 2. Wyślij na adres [email protected] skan / czytelne zdjęcia dokumentów potwierdzających Twoją należność.

Na czym dokładnie polega usługa?

Usługa polega ona na sporządzeniu przez prawnika dopasowanego do stanu sprawy wezwania do zapłaty. A następnie na jego wysyłce do dłużnika za pośrednictwem poczty polskiej listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Wysłanie takiego pisma za pośrednictwem Kancelarii Adwokackiej znacznie podnosi jego skuteczność.

Jak wygląda wezwanie do zapłaty i kto je podpisuje?

Wezwanie do zapłaty jest zgodnie z wymogami prawa. Drukowane jest na papierze firmowym Kancelarii oraz widnieje na nim podpis adwokata. Odbywa się to na bazie udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to ograniczone jest tylko i wyłącznie do zrealizowania usługi wezwania dłużnika do zapłaty.

Kto jest nadawcą korespondencji do dłużnika?

Nadawcą korespondencji jest Kancelaria Adwokacka. Także odbiorca otrzymując i podpisując odbiór korespondencji, nie wie czego ona dotyczy. Pozwala to na znacznie skuteczniejsze dostarczanie wezwań do zapłaty. W żaden sposób nie używamy w korespondencji marki wezwaniedozaplaty.online-kancelaria.pl żeby nie wzbudzać podejrzeń - zależy nam na skutecznym doręczeniu wezwania do zapłaty.

Jakie dokumenty muszę posiadać, żeby wezwać dłużnika do zapłaty?

Są to dowolne dokumenty poświadczające, że dana osoba lub firma jest winna określoną kwotę pieniędzy. Takimi dokumentami mogą być: faktury, rachunki czy umowy.

W jakim terminie od zapłaty za usługę dłużnik dostanie wezwanie?

W ciągu 2-3 dni od złożenia zamówienia zostanie wysłane pismo. Jeżeli będzie nam brakować jakiś dokumentów/informacji to wcześniej skontaktujemy się z Państwem.

Czy Kancelaria będzie reprezentować mnie przed sądem?

Nie wykluczamy takiej sytuacji. Jeśli ta usługa okaże się wystarczająca na obecnym etapie, nie narażamy klienta na koszty. W przypadku braku odnotowania wpłaty indywidualnie ustalamy wynagrodzenie sądowe.

Skąd będę wiedział, że Kancelaria wysłała wezwanie?

Drogą elektroniczną (e-mailem) otrzymasz kopię wysłanego wezwania do zapłaty oraz numer przesyłki.

Dlaczego wysłanie za pośrednictwem Kancelarii jest skuteczniejsze?

Po rozwiązaniu umowy o pracę pracownikowi, należała się odprawa za przepracowany staż pracy. Pracodawca nie odpowiadał, zbywał pracownika. Wystarczyło jedno pismo wysłane przez Kancelarię, by w ciągu 2-3 dni odpowiednia kwota pojawiła się na rachunku bankowym pracownika.

Jaki jest koszt wezwania? Na czym polega bezkosztowość?

Sporządzenie i nadanie wezwanie to łączny koszt 99 zł brutto, bez względu na wysokość dochodzonej wierzytelności.

Za opóźnienie - dodatkowe 40 euro

Od czasu wejścia w życie (28 kwietnia 2013 r.) Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, przedsiębiorca ma prawo domagać się od swego dłużnika – kontrahenta kwoty 40 euro tytułem zwrotu kosztów odzyskiwania należności wynikających z transakcji handlowych. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest to, by zarówno wierzyciel jak i dłużnik byli przedsiębiorcami w rozumieniu w/w Ustawy. Oprócz tego konieczne jest spełnienie warunków podobnie jak przy żądaniu odsetek, a więc by wierzyciel spełnił swoje świadczenie wobec dłużnika i nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie.

Jaką łącznie należność obejmuje wezwanie do zapłaty?

Wezwanie do zapłaty obejmuje należność: główną (dług), skapitalizowane odsetki od należności głównej oraz dodatkowe 40 euro, pod warunkiem spełniania kryteriów wymienionych w punkcie poprzedzającym.

Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc