Ważność weksla (elementy weksla)


Aby weksel był dokumentem ważnym, musi zawierać wszystkie elementy ustawowe – ich brak w treści weksla z reguły powoduje nieważność weksla. Zgodnie z Prawem wekslowym Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. (Dz.U. 1936 nr 37 poz. 282) takimi elementami są:

Weksel trasowany (art. 1)

Weksel własny (art. 101)

1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu w języku, w jakim go wystawiono;
2) polecenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;
3) nazwisko osoby, która ma zapłacić (trasata);
4) oznaczenie terminu płatności;
5) oznaczenie miejsca płatności;
6) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
7) oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
8) podpis wystawcy weksla.

1) nazwę „weksel” w samym tekście dokumentu, w języku, w jakim go wystawiono;
2) przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej;

3) oznaczenie terminu płatności;
4) oznaczenie miejsca płatności;
5) nazwisko osoby, na której rzecz lub na której zlecenie zapłata ma być dokonana;
6) oznaczenie daty i miejsca wystawienia weksla;
7) podpis wystawcy weksla.


Omówienie:

 1. słowo weksel: słowo weksel musi być zawarte w treści blankietu wekslowego, zwykle się umieszcza je w górnej części dokumentu. Słowo weksel może być poprzedzone frazami: suchy, sola bądź własny – w przypadku weksla własnego. Można też spotkać nazwę Weksel in blanco.
 1. polecenie / przyrzeczenie bezwarunkowe zapłacenia oznaczonej sumy pieniężnej: 
  1. polecenie a przyrzeczenie – różnice pomiędzy poleceniem a przyrzeczeniem omówione w innym artykule.
  2. bezwarunkowość treść weksla nie może uzależniać zapłaty sumy wekslowej od jakiegokolwiek warunku.
  3. zapłacić (np. zapłacę) - ważnym słowem jest czasownik „zapłacić”,gdzie należy go stosowanie odmienić w przypadku osoby fizycznej – zapłacę, zaś w przypadku wielu wystawców weksla bądź spółki – zapłacimy.
  4. suma wekslowa – powinna być zapisana zarówno cyframi jak i słownie. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy wartością wyrażoną liczbowo a słownie, weksel pozostaje wiążący na sumę niższą. Dodatkowo musi zawierać określenie waluty.
 1. termin płatności – najczęściej spotykana w układzie dd-mm-rr, z zapisem dwucyfrowym, tzn. w przypadku dni aby zapisywać 08 marca 2016 r., niż 8 marca 2016 r., przemawiają za tym względy bezpieczeństwa. Równie dobrze jest miesiąc zapisać w formie słownej, aby uniknąć sytuacji, gdzie dzień żadna z cyfr zarówno w zapisie dniowym jak i miesięcznym, nie będzie pozwalała ustalić czy to jest to kolumna z dniami czy miesiącami np. 08.06.2106 r. A biorąc pod uwagę jak ważnym dokumentem jest weksel, lepiej takie rzeczy sporządzić tak aby później nie było niejasności.  
 1. oznaczenie miejsca płatności – wskazanie miejsca tj. miejscowości, można też skorzystać z klauzuli domicylowej, szerzej na ten temat w temacie klauzul wekslowych.
 1. określenie remitenta – zwrot „na zlecenie” (jeżeli weksel ma być przedmiotem obrotu poprzez indosowanie) albo „tylko” (jeżeli wystawca chce zabronić indosowania). Remitenta oznacza się wpisując przynajmniej jego nazwisko, a w przypadku osób prawnych czy innych podmiotów, pełną nazwę lub firmę. Zaleca się także, aby wskazać: imię remitenta oraz dodatkowe dane identyfikacyjne: miejsce zamieszkania lub siedziby, PESEL, nr KRS, REGON. 
 1. data i miejsce wystawienia weksla – w układzie dd-mm-rr, gdzie miesiąc jest zapisany wyrazem, zaś cyfra dni rozpisana w układzie dwucyfrowym (tak samo jak termin płatności weksla). Miejsce poprzez wskazanie miejscowości.
 1. podpis – własnoręczny, pod treścią weksla,obejmujący co najmniej nazwisko (w przypadku osób fizycznych). W przypadku osób prawnych oraz innych podmiotów, pełną nazwę lub firmę oraz podpis osób umocowanych do ich reprezentacji. Zaleca się także, aby podpis był czytelny oraz zawierał dane identyfikacyjne takie jak: miejsce zamieszkania lub siedziby, PESEL, nr KRS, REGON. 
Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc