Pozew o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa w związku z COVID-19


Pozew o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa w związku z COVID-19
Sytuacja przedsiębiorcy w dobie koronawirus, może być bardzo trudna. Bez względu na to jak długo prowadzisz działalność gospodarczą, może się okazać, że pomimo należytej staranności są zdarzenia których istnienia nie dało się przywidzieć, a których konsekwencji nie da się obecnie zatrzymać. Sytuację jaką wygenerował SARS-CoV-2 - jest społecznie nowa, ale nie jest nową prawnie. Bowiem Prawo przywiduje sytuację, w której przedsiębiorca musi wstrzymać swoją działalność. Jest to ustawa o stanie klęski żywiołowej. Jednakże rząd pomimo spełnienia wszystkich okoliczności realizujących znamiona tej Ustawy, nie wprowadził jej reżimu, bowiem w przypadku wprowadzenia klęski żywiołowej przywdzianej droga dochodzenie roszczeń o zapłatę o zapłatę odszkodowania przeciwko Skarbowi Państwa, byłaby zbyt oczywista. Zatem wprowadził specustawę opisaną jako Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która przywiduje różne schematy niweczenia skutków roznoszenia się koronawirus ale także pomocy dla przedsiębiorców.
Art. 77 [Konstytucja RP] Prawo do wynagrodzenia szkody

1.Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
2.2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.
Konsternacja prawna polega na tym, że zapis ustaw i rozporządzeń nie mogą mieć wyższego znaczenia niż zapisy Konstytucji. Oznacza to tyle, że bez zmiany Konstytucji te niżej nie wiążą, bez względu na to jakby się je nazwało. Jeśli zatem nie został zapis Konstytucji zmieniony, jest on w trakcie obowiązywania. Inne treści ustępują jego działaniu. Zatem odpowiedzialność w zakresie szkody wzynacza zapis kodeksu cywilnego, z związku z nieprzestrzeganiem Konstytucji:
Art. 417 [kodeksu cwyilnego] Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej

§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.
Nie oznacza to, że każda zamknięcie biznesu czy zmniejszenie obrotów musi być związane z działaniem SARS-CoV-2. Szkoda ta musi być związana z charakterem świadczonej działalności, który da się połączyć z oddziaływaniem koronawirusa czyli musi być tu zachowany związek przyczynowo-skutkowym.
Art. 361 [kodeksu cwyilnego] Związek przyczynowy; szkoda i jej rodzaje (damnum emergens i lucrum cessans)

§ 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§ 2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Kolejnym krokiem jest ustalenie odpowiedniego odszkodowania. Odszkodowanie to nie może być dowolne, a musi być ściśle połączone ze związkiem przyczynowo-skutkowym. Oznacza to tyle, że musi być dokładnie wyliczone np. na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Tytułem przykładu można dokonać porównania przychodu z danego miesiące z roku 2019 r., względem miesiąca z roku 2020 r., a najlepiej dokonać zestawienia z kilku lat wstecz, jeśli działalność nie jest prowadzona pierwszy rok.
Art. 363 [kodeksu cwyilnego] Sposoby naprawienia szkody
§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.
Jeśli są Państwo w gronie przedsiębiorców, których dotknęło oddziaływanie sankcji reżimowo-sanitarnych polegających na ograniczeniu przez Państwa świadczonych usług bądź polegających na ograniczeniu dostępu przez konsumentów do świadczonych przez Państwa usług, mogą być Państwo w gronie poszkodowanych działaniem Państwa. Wymaga to jednak bardziej szczegółowej analizy Państwa stanu faktycznego, biorąc pod uwagę rozstaw sił oraz kompetencję w tym zakresie, sprawy o tego typu roszczenia będą przedmiotem rozpoznania przez Sąd.
Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc