Odsetki w pytanich i odpowiedziach


Opublikowano: 2019-05-15
Odsetki w pytanich i odpowiedziach
Co jeśli wysokość odsetek przekracza odsetki maksymalne?
Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Odsetki wynikające z czynności prawnej nie mogą w skali roku przekraczać dwukrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (ochrony dłużnika przed lichwą), art. 359 § 2(1) k.c.

Czy można wyłączyć stosowanie albo ograniczyć stosowanie odsetek maksymalnych?
Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.

W jaki sposób przedwniają się odsetki?
Uchwała SN z 2005 ujednoliciła problematyczną praktykę przedawniania się odsetek. W rzeczonym orzeczeniu zostało stwierdzone, że odsetki są roszczeniem okresowym a zgodnie z art. 118 k.c. i przdawniają się z upływem trzech lat. Jednakże jesli nie przerwany bieg przedawnienia, najpóźniej do dnia przedawnienia roszczenia głównego. Czyli jeśli doszło do przedawnienia roszczenia głównego, roszczenie odsetkowe również się przedawniło.

Przykład: roszczenia z tytułu sprzedaży w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy przedawniają się z upływem 2 lat (art. 554 k.c.) i jeśli nie został przerwany bieg przedawnienia roszczenia głównego, w tym okresie 2 lat - roszczenie odsetkowe, którego termin jest 3 letni również się przedawni, pomimo dłuższego terminu. Byt prawny podstawy roszczenia odsetkowego jest ściśle skorelowany z bytem roszczenia podstawowego. W tym jaskrawym przykładzie najwyraźniej widać, korelacje prawną tych roszczeń. Co do zasady okresy przedawnienia z różnych tytułów są różne, jest to : rok, dwa, trzy, sześć lat. Jest możliwość założenia sprawy z przedawnionego roszczenia, ale trzeba pamiętać, że instytucja przedawnienia jest podnoszona na zarzut strony przeciwnej, co w przypadku podniesienia takiego zarzutu od proga powoduje, że sprawa jest przegarną. W rzeczonym układzie; jeśli w okresie 2 letnim nie zostanie przerwany bieg przedawnienia, to powoływanie się np. w trzecim roku na odsetki - w przypadku poniesienia zarzutu przedawnienia - może skutkować oddaleniem powództwa.
Co z odsetkami jeśli roszczenie główne okaże się nieważne?
Roszczenie odsetkowe nie może powstać bez roszczenia o zapłatę zasadniczej sumy pieniężnej. Z tego względu świadczenie odsetkowe ma charakter akcesoryjny, a więc uboczny. Nieważność zatem zobowiązania głównego przesądza o nieważności zobowiązania płacenia odsetek, jednakże nie odwrotnie.
Wróć do bloga

Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc