Koszty zastępstwa procesowego 2020


koszty zastępstwa procesowego
Zgodnie z treścią art. 98 KPC, strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony. Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a także wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego regulują odrębne przepisy. Oczywiście w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań koszty będą wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone. Sąd może jednak włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu.

Wysokość kosztów zastępstwa procesowego jest regulowana poprzez rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r.:

 Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia radców prawnych

 Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia adwokatów

Powyższe dokumenty określają kwoty, jakie strona przegrywająca proces (np. o zapłatę) będzie musiała zwrócić zwycięzcy – oprócz samej należności względem wierzyciela. Co istotne – są to stawki „minimalne” – w zależności od stopnia skomplikowania sprawy, sąd może przyznać np. dwukrotność wskazanych stawek. Maksymalnie może być to sześciokrotność stawki minimalnej.

I tak poniżej przedstawiam skrót Rozporządzeń, w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stawki minimalne są uzależnione od wartości przedmiotu sporu (roszczenia). Wynoszą one odpowiednio przy tej wartości:
 1. do 500 zł – 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.
Jeśli sprawa sądowa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty (a więc w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz europejskim postępowaniu nakazowym) stawki minimalne – również uzależnione od wartości przedmiotu sporu – wynoszą odpowiednio 75 % w/w kwot tj.:
 1. do 500 zł – 60 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł – 180 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł – 600 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1200 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 2400 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 3600 zł;
 7. powyżej 200 000 zł – 7200 zł.
Koszty zastępstwa procesowego 2018 – sprawy rodzinne
 1. rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł; a jeśli rozwód orzekany jest z winą małżonków – 1080 zł
 2. stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 720 zł
 3. przysposobienie – 360 zł;
 4. pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej oraz odebranie dziecka – 240 zł;
 5. ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka oraz rozwiązanie przysposobienia – 480 zł;
 6. rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny lub co do zarządu majątkiem wspólnym – 480 zł;
 7. ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami – 720 zł;
 8. alimenty, nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za pracę do rąk drugiego małżonka – 120 zł.
 9. jeśli w postępowaniu sądowym dokonywany jest podział majątku małżonków, to wysokość kosztów zastępstwa procesowego jest ustalana na podstawie wartości majątku ulegającego podziałowi. Jeśli małżonkowie będą zgodni w swoich oczekiwaniach – wówczas koszty mogą stanowić jedynie 50 % ustalonej kwoty kosztów.
Koszty zastępstwa procesowego 2018 – prawo rzeczoweNiektóre stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rzeczowego (np. dotyczące własności nieruchomości) również są określane ryczałtowo, jak np. sprawy:
 1. o rozgraniczenie – 720 zł;
 2. dotyczących służebności – 480 zł;
 3. o naruszenie posiadania – 320 zł;
 4. o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów – 240 zł;
 5. związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną – 480 zł;
 6. w sprawach o o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym oraz o zniesienie współwłasności koszty zastępstwa procesowego ustala się na podstawie wartości określonego prawa.
Koszty zastępstwa procesowego 2018 – prawo spadkowe

W sprawach spadkowych określono stawką minimalną na poziomie 120 zł (za zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych, stwierdzenie nabycia spadku) – chyba, że przedmiotem postępowania jest ważność testamentu, wówczas wzrasta ona do 720 zł.

W sprawach dotyczących działu spadku stawka jest ustalana od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez adwokata lub radcę prawnego. Jeśli wszyscy uczestnicy działu spadku są zgodni (nie ma między nimi sporu), również i w tym wypadku wysokość stawki jest zmniejszana o połowę.


Ponadto w przypadku niesatysfakcjonującego dla Państwa wyroku, oraz odwołaniem się od niego, stawki minimalne wynoszą za prowadzenie sprawy w postępowaniu apelacyjnym:
 1. przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
 2. przed sądem apelacyjnym – 75% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.
2. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw w postępowaniu zażaleniowym:
 1. przed sądem okręgowym – 25% stawki minimalnej, a jeżeli w pierwszej instancji nie prowadził sprawy ten sam ad- wokat – 50% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł;
 2. przed sądem apelacyjnym lub przed Sądem Najwyższym – 50% stawki minimalnej, a jeżeli w poprzedniej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.


Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc