Koszty sądowe (opłata od pozwu)


Opublikowano: 2019-05-15
Koszty sądowe (opłata od pozwu)
Art. 13.1. Ustawy o kosztach sądowych w sprawach o prawa majątkowe stanowi, że pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej
Art. 13 ust. 1. Ustawy o kosztach sądowych

1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1500 złotych do 4000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4000 złotych do 7500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7500 złotych do 10000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10000 złotych do 15000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

2. W sprawach oprawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia ponad 20000złotych pobiera się od pisma opłatę stosunkową wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

Kto może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych?

Osoby dochodzące swoich praw przed sądem, którym ustawodawca nie przyznał automatycznego zwolnienia, a znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, będą mogły domagać się zwolnienia od kosztów na swój wniosek. W tym celu osoba ubiegająca się o zwolnienie będzie musiała złożyć wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy. Do wniosku (również tego ustnego) trzeba będzie dołączyć oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów sądowych bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Oświadczenie to trzeba złożyć na specjalnym formularzu. Oświadczenie będzie dotyczyło stanu majątkowego, rodzinnego, dochodów i źródeł utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie. W razie oddalenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, strona nie będzie mogła ponownie domagać się zwolnienia, powołując się na te same okoliczności, które stanowiły uzasadnienie oddalonego wniosku. Ponowny wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, oparty na tych samych okolicznościach będzie podlegał odrzuceniu.

Uiszczanie opłat

Zgodnie z nowymi przepisami opłaty sądowe uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bez-pośrednio w kasie sądu lub w formie znaków opłaty sadowej o odpowiedniej wartości. Wysokość opłaty sądowej, jaką można uiścić przy pomocy znaków opłaty sądowej, wynosi 1500 zł. E-znaki są możliwe do nabycia: Znaki opłaty sądowe, które obecnie będą miały wartość l zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł, 20 zł, 50 zł oraz 200 zł należy naklejać na pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu niezawierającym tekstu jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miarę możności bez odstępu.
Wróć do bloga

Odszkodowanie
Uzyskaj wysokie odszkodowanie


Ubezpieczyciel zanizył szkodę?
Czujesz się niezadowolony?
Uzyskaj pomoc